Umów się na spotkanie

Czy można dokonać zmiany postanowień spadkowych?Czy możliwe jest dokonanie zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku?

Wydane przez Sąd postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku stwierdza istnienie oficjalnych spadkobierców oraz przypisuje im konkretne udziały w masie spadkowej. Czy więc możliwa jest jego zmiana, a jeśli tak, to jakie niesie to za sobą skutki prawne?

Zgodnie z Orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2019 r.  Sygn. akt II CSK 722/17 w myśl art. 679 § 1 k.p.c. dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów rozdziału k.p.c. poświęconego stwierdzeniu nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego.. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność. Nie powinno wywoływać kontrowersji, że postępowanie wszczęte na podstawie art. 679 § 1 k.p.c. jest w stosunku do pierwotnego postępowania ostwierdzenie nabycia spadku, postępowaniem samodzielnym i w istocie postępowaniem o stwierdzenie nabycia spadu. Wynika to z treści zdania pierwszego in fine tego przepisu oraz z treści § 3 cytowanego artykułu. Nie budzi również wątpliwości okoliczność, że ma ono charakter wznowieniowy. Na tym tle – w szczególności, gdy chodzi o zakres wznowienia – pojawiły się rozbieżności w judykaturze w powiązaniu z treścią art. 524 k.p.c.

Podkreślenia wymaga, że w dawniejszej judykaturze uważano, że uczestnik postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nie może żądać wznowienia tego postępowania z powodu pozbawienia go możności działania (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 1994 r., III CZP 40/94, OSNC 1994, nr 11, poz. 210).

Warto wiedzieć, że prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku tworzy domniemanie prawne, iż osoba, w nim wskazana jest spadkobiercą. Jego uchylenie bądź zmiana możliwa jest tylko w ściśle określonych przypadkach.

Uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z urzędu

W pewnych sytuacjach następuje to z urzędu, co oznacza, że Sąd działa z własnej inicjatywy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, następuje to w przypadku późniejszego uchylenia postanowienia o:

 • uznaniu spadkobiercy za zmarłego,
 • stwierdzeniu jego zgonu,

jeżeli to właśnie na ich podstawie stwierdzone zostało nabycie spadku albo zarejestrowany został akt poświadczenia dziedziczenia.

Uchylenie wskazanych orzeczeń następuje:

 • w razie przeprowadzenia dowodu, że osoba uznana za zmarłą, albo co do której nastąpiło stwierdzenie zgonu, pozostaje przy życiu,
 • jeżeli osoba taka zjawi się osobiście w Sądzie i wykaże swoją tożsamość.

Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na wniosek

Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku dopuszczalna jest tylko w sytuacji, gdy istnieją dowody, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku:

 • nie jest spadkobiercą lub
 • jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony.

Wymienione przypadki mogą mieć miejsce, na przykład gdy zostanie odnaleziony nieznany testament sporządzony przez spadkodawcę lub okazał się on nieważny. Nastąpi to także w razie odnalezienia innych spadkobierców, którzy nie brali udziału w postępowaniu o nabycie spadku, gdy uznano jednego ze spadkobierców za niegodnego dziedziczenia lub też stwierdzono istnienie umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia.

Musisz wiedzieć, że dowód taki może zostać przeprowadzony tylko i wyłącznie w specjalnym postępowaniu o zmianę stwierdzenia nabycia spadku, które wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej.

Zaznaczyć jednak trzeba, iż osoba, która była uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy:

 • opiera je na podstawie, której nie mogła powołać w tym właśnie postępowaniu,
 • wniosek w tym przedmiocie złoży przed upływem roku od dnia, w którym uzyskała taką możliwość.

W razie uchybienia wskazanym warunkom, wniosek zostanie przez Sąd oddalony.

Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku może zostać złożony w każdym czasie, nie jest on więc ograniczony żadnym terminem.

Sądem właściwym w takiej sprawie jest Sąd, który wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jakie są skutki prawne złożenia wniosku o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku?

W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu wydanym w tym przedmiocie, Sąd:

 • dokonuje jego zmiany i
 • stwierdza nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Dodać trzeba, iż opisywane przepisy stosuje się odpowiednio do:

 • zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz
 • stwierdzenia nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego.

Po uprawomocnieniu się postanowienia uchylającego lub zmieniającego postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, Sąd niezwłocznie:

 • wpisuje je do Rejestru Spadkowego.
 • zawiadamia o jego wydaniu Krajową Radę Notarialną.

Udostępnij:

Inne wpisy

Czy można odrzucić spadek?

Czy można odrzucić spadek? Spadkobierca nie jest jedynie bezwolnym przedmiotem woli spadkodawcy czy też zasad dziedziczenia ustawowego. Może on bowiem podjąć decyzję czy chce przyjąć

Czytaj