Umów się na spotkanie

Jakie roszczenia ci przysługują, w związku z oczekiwaniem na dokonanie wpisu do księgi wieczystej

Osoby, które zakupiły mieszkanie na kredyt, niestety muszą długo oczekiwać na wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Niechlubnym rekordzistą  jest Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa, podobno średni czas rozpatrywania wniosków wynosi tam ok. 11 miesięcy.

Tym samym, w tym czasie banki doliczają do raty kredytu, ubezpieczenie pomostowe. 

Wielu klientów zwraca się do Nas z zapytaniem : ,, czy można coś z tym zrobić ? ” – odpowiedz brzmi TAK!

A mianowicie, kwestię tę reguluje Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Ten akt prawny dotyczy również postępowań cywilnych, których szczególnym rodzajem są postępowania wieczystoksięgowe uregulowane przez kodeks postępowania cywilnego. Bezsprzecznie, stronie przysługuje prawo  do rozpoznania sprawy, bez nieuzasadnionej zwłoki, jeśli to prawo  zostało naruszone ze względu na działanie lub bezczynność sądu, wtedy też stronie przysługuje skarga na przewlekłość postepowania. Celem wyjaśnienia wskazuję, że

przewlekłość́ postepowania ma miejsce, jeśli postepowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postepowanie w sprawie trwa dłużej niż̇ to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych.

Sąd powinien wydać orzeczenie w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia skargi. Oczywiście skarga na przewlekłość musi zostać złożona przed zakończeniem postępowania. Opisywany wcześniej schemat skargowy posiada swoje ograniczenia, ale jest skuteczny jeśli podmiot,  zechce dochodzić od Skarbu Państwa większej kwoty w ramach odszkodowania za przewlekłe postępowanie. Taką możliwość ustawodawca przewidziała w artykule 15 ustęp 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. mówiący, że: „strona, której skargę uwzględniono, może w odrębnym postępowaniu dochodzić naprawienia szkody wynikłej ze stwierdzonej przewlekłości od Skarbu Państwa albo solidarnie od Skarbu Państwa i komornika”. 

A skoro już wspomniałam o odszkodowaniu za przewlekłość postepowania. Istotną kwestią jest, że w skardze istnieje możliwość zawarcia żądania zasądzenia na swoją rzecz odpowiedniej sumy ( od 2 000 zł do 20 000 zł) . Niestety, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2006 roku – sygn. akt: III SPZP 3/05) na postanowienie sądu o oddaleniu skargi dotyczącej przewlekłości postępowania nie przysługuje zażalenie.

Udostępnij:

Inne wpisy

Czy można odrzucić spadek?

Czy można odrzucić spadek? Spadkobierca nie jest jedynie bezwolnym przedmiotem woli spadkodawcy czy też zasad dziedziczenia ustawowego. Może on bowiem podjąć decyzję czy chce przyjąć

Czytaj