Umów się na spotkanie

Czy można odrzucić spadek?

Czy można odrzucić spadek? Spadkobierca nie jest jedynie bezwolnym przedmiotem woli spadkodawcy czy też zasad dziedziczenia ustawowego. Może on bowiem podjąć decyzję czy chce przyjąć przypadający mu spadek. Musi jednak w tym celu przeprowadzić odpowiednie czynności. O tym, czy można odrzucić spadek oraz w jaki sposób to zrobić, dowiesz się z tego właśnie artykułu. Czy […]

Czy można odrzucić spadek? Read More »

Komu przysługuje zachowek po zmarłym spadkodawcy?

Komu przysługuje zachowek po zmarłym spadkodawcy? Zachowek przysługuje tylko i wyłącznie ściśle określonym osobom, wskazanym w przepisach Kodeksu cywilnego. Ten sam akt prawny reguluje także jego wysokość oraz określa, kto jest wyłączony od jego otrzymania. Komu przysługuje zachowek po zmarłym spadkodawcy oraz jaka jest jego wysokość? Co to jest zachowek? Zachowek jest instytucją, której celem

Komu przysługuje zachowek po zmarłym spadkodawcy? Read More »

Stwierdzenie nabycia spadku – co to takiego i co nam daje?

Stwierdzenie nabycia spadku – co to takiego i co nam daje? Kwestię nabycia spadku reguluje min. Art.  1025. Kc Zgodnie z § 1. Przedmiotowego artykułu, Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Ponadto Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Tym samym Stwierdzenie nabycia spadku jest bardzo ważne

Stwierdzenie nabycia spadku – co to takiego i co nam daje? Read More »

Czy można dokonać zmiany postanowień spadkowych?Czy możliwe jest dokonanie zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku?

Wydane przez Sąd postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku stwierdza istnienie oficjalnych spadkobierców oraz przypisuje im konkretne udziały w masie spadkowej. Czy więc możliwa jest jego zmiana, a jeśli tak, to jakie niesie to za sobą skutki prawne? Zgodnie z Orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2019 r.  Sygn. akt II CSK 722/17 w myśl

Czy można dokonać zmiany postanowień spadkowych?Czy możliwe jest dokonanie zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku? Read More »

Umowa najmu instytucjonalnego i okazjonalnego – czym są i jakie są między nimi różnice?

Bardzo często, zarówno gdy jesteśmy wynajmującym, jak i najemcą, gdy chcemy nająć lokal mieszkalny, zastanawiamy się, w jakiej formie może to nastąpić. Najważniejsze jest dla nas to, aby nasze interesy zostały odpowiednio zabezpieczone. Dlatego, powinniśmy wiedzieć, jaką umowę możemy zawrzeć i jakie są między nimi różnice, a tym samym, która z nich będzie dla nas

Umowa najmu instytucjonalnego i okazjonalnego – czym są i jakie są między nimi różnice? Read More »

Umowa deweloperska – czym jest i na co należy zwrócić uwagę zawierając ją?

Czym jest umowa deweloperska? Marzeniem większości z nas jest zakup nowego mieszkania lub domu. Gdy rozpoczynamy realizację naszego celu, pierwszą umową, jaką zawieramy, jest właśnie umowa deweloperska. Według art. 5 pkt 6 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, umową deweloperską nazywamy „umowę zawartą między nabywcą a deweloperem,

Umowa deweloperska – czym jest i na co należy zwrócić uwagę zawierając ją? Read More »

Czy prosta umowa może być bezpieczna?

W ostatnich latach w Ameryce pojawił się trend pisania umów prostym językiem. Warto pamiętać, że pisanie umowy prostym językiem nie oznacza, że umowa jest napisana niepoprawnie. Co więcej, użycie prostego języka pozwala stronom łatwiej z niej korzystać. Nie można bowiem zapominać o funkcji, jaką pełnią umowy, a mianowicie: umowa ma na celu przede wszystkim opisać

Czy prosta umowa może być bezpieczna? Read More »

Umowa dzierżawy – co powinniśmy o niej wiedzieć?

Czym jest umowa dzierżawy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zajrzeć musimy do kodeksu cywilnego, w którym art. 693 §1 stanowi, że „Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.”. W praktyce oznacza to, że właściciel danej

Umowa dzierżawy – co powinniśmy o niej wiedzieć? Read More »

Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej – na co zwrócić uwagę? Sprzedaż gruntu w tracie dzierżawy – czy jest możliwa? Czym jest nieruchomość gruntowa?

Większość z nas, myśląc o nieruchomości, wyobraża sobie, że jest to tylko budynek – dom lub mieszkanie, które planujemy kupić. Jednak nasz ustawodawca wyróżnił różnego rodzaju nieruchomości. I jedną z nich jest właśnie nieruchomość gruntowa. Zgodnie z art. 46 §1 kodeksu cywilnego, „nieruchomościami gruntowymi są części powierzchni ziemskiej, stanowiące odrębny przedmiot własności”. Dodatkowo, według art.

Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej – na co zwrócić uwagę? Sprzedaż gruntu w tracie dzierżawy – czy jest możliwa? Czym jest nieruchomość gruntowa? Read More »

,,Nie dam Ci rozwodu” Czy taka groźba ma jakieś uzasadnienie i należy się jej obawiać ?

Aby uzyskać odpowiedz na to pytanie, wskazać należy, że pozew o rozwód do sądu, może złożyć każdy z małżonków. Zgodnie z art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Powyższe przesądza o tym, że z jednej strony, nie

,,Nie dam Ci rozwodu” Czy taka groźba ma jakieś uzasadnienie i należy się jej obawiać ? Read More »